Download Kitab Tafsir wal Al Mufassirun

Download-Tafsir-wal-mufasirun
Share Post

Download Kitab Tafsir wal Al Mufassirun

Flashdisk Kitab Kuning PDF

Kitab Tafsir wal Al Mufassirun merupakan buku pertama yang membahas secara lengkap metode para Mufassir. Nama pengarang kitab ini adalah DR. Muhammad as-Sayyid Husain az-Zahabi, lahir di desa Matubis pada tahun 1915 M. Mendapat gelar doktoral dalam bidang Tafsir dan Hadits pada tahun 1944 M. lalu menjadi dosen bidang As-Syari’ah wal Qanun di universitas Al-Azhar.

Kitab Tafsir wal Mufasirun ini ada yang dicetak dalam dua jilid dan  ada juga cetakan dalam tiga jilid. Kitab ini merupakan Risalah Doktoral yang diajukan penulis pada tahun 1365 H atau 1946 M pada kuliah Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar.

Flashdisk Kitab Kuning PDF

Kelebihan dari kitab at-Tafsir wa al-Mufasirun

 1. Merupakan buku pertama yang membahas secara lengkap metode para mufasir.
 2. Ia membuat studi terhadap metode kitab-kitab tafsir yang belum dicetak ketika itu.
 3. Dari tangannya lahir risalah-risalah berbobot dimana beliau menjadi pembimbingnya, seperti al-Qurtubi wa Manhajuhu fi al-Tafsir karangan Dr. al-Qashbi Mahmud Zalath, al-Razi Mufassiran karangan Dr. Muhsin Abdul Hamid al-Iraqi dan Manhaj Ibnu Atiyyah fi al-Tafsir karangan Dr. Abdul Wahab Fayath.

Kitab ini ditulis sesuai dengan kaidah penulisan risalah doctoral dan  bisa dilihat jelas ketika membaca kitab tersebut. DR. Muhammad Husain Az-Zahabi telah mengambil studi tentang sejarah tafsir dan perkembangannya semenjak masa Nabi saw sampai pada masa sekarang.

Pada jilid yang pertama beliau membahas banyak permasalahan; dalam pendahuluan beliau membahas tentang:

 • Pengertian Tafsir dan Takwil serta perbedaan antara keduanya.
 • Tafsir al-Quran dengan selain Bahasa Arab.
 • Tarjamah Tafsiriyah pada al-Quran dan pembahasan yang berkaitan denganya.
Bab Pertama: Membahas tentang Marhalah pertama Tafsir pada masa Nabi saw dan para Sahabat, lalu membahas tentang sumber tafsir pada masa ini yaitu al-Quran, Hadits serta Ijtihad dan Istimbath, juga membahas tentang Ahli Tafsir yang terkenal pada masa Sahabat dan metode tafsir mereka dan yang terakhir membahas tentang kelebihan Tafsir pada masa Nabi saw dan Sahabat.
Bab Kedua: Membahas tentang Marhalah kedua Tafsir pada masa Tabi’in. Bab ini membahas tentang Madrasah Tafsir pada masa tabi’in yaitu Madrasah Tafsir di Makkah yang didirikan oleh Ibnu Abbas, Madrasah Tafsir di Madinah yang didirikan oleh Ubay bin Ka’ab dan Madrasah Tafsir di Iraq yang didirikan oleh Ibnu Mas’ud, lalu membahas tentang kelebihan Tafsir pada masa Tabi’in.
Bab Ketiga: Membahas tentang Marhalah ketiga Tafsir yang beliau istilahkan dengan Ushur at-Tadwin (masa kodifikasi), dalam bab ini dibahas urutan kodifikasi tafsir, lalu tentang Tafsir bil Ma’tsur dan Israiliyat selanjutnya dalam bab ini dibahas sebagian metode kitab Tafsir yang terkenal yaitu:
 1. Jami’ al-Bayan fi at-Tafsir al-Quran oleh Imam Thabari.
 2. Bahr al-Ulum oleh Samarqandi.
 3. Al-Kasf wa al-Bayan an Tafsir al-Quran oleh ats-Tsa’labi.
 4. Ma’alimat-Tanzil oleh al-Baghawi.
 5. Al-Muharra al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-Aziz oleh Ibnu Atiyah.
 6. Tafsir al-Quran al-Adhim oleh Ibnu Katsir.
 7. Al-Jawahir al-Hasan fi at-Tafsir al-Quranoleh ats-Tsa’alabi.
 8. Ad-Duur al-Mantsurfi at-Tafsir bil Ma’tsur oleh as-Suyuthi.

Kemudian pada pasal selanjutnya membahas tentang Tafsir bir Ra’yi al-Mahmud dan studi tentang metode tafsir mereka yaitu:

 1. Mafatih al-Ghaib oleh Fakhruddien ar-Raazi.
 2. Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Takwil oleh al-Baidhawi.
 3. Madarik at-Tanzil wa Haqaiq at-Takwil oleh an-Nasafi.
 4. Lubab at-Takwil fi Ma’ani at-Tanzil oleh Khazin.
 5. Al-Bahr al-Muhith oleh Abi Hayan.
 6. Gharaib al-Quran wa Raghaibal-Furqan oleh Yasaburi.
 7. Tafsir al-Jalalain oleh Jalauddien al-Muhalli dan Jalaluddien as-Suyuthi.
 8. As-Siraj al-Munir fi al-I’anah ala Ma’rifati Ba’dhi Ma’ani Kalam Rabbuna al-Hakim al-Khabir oleh Khatib as-Sirbani.
 9. Irsyad al-Aql as-Salim ila Mazaya al-Kitab al-Karim oleh Abi Su’ud.
 10. Ruuh al-Ma’ani fi Tafsir al-Quran al-Adhim wa as-Sab’u al-Matsani oleh al-Alusi.

Kemudian pada pasal keempat membahas tentang Tafsir bir Ra’yi al-Madhmum atau Tafsir dari kelompok sesat :

Download Kitab Tafsir wal Al Mufassirun

Kitab Tafsir wal Al Mufassirun Jilid-1

 

Komentar